Jump to content

ВЯТЪРНИ ПАРКОВЕ ВЪВ България

Вятърът като източник на енергия от възобновяеми източници

ОБЩ ПОГЛЕД ВЪРХУ ПРОЦЕСА

Процесът на изграждане на проект за типичен вятърен парк

Вижте как точно се развива проекта за типичен вятърен парк и за кои от основните етапи по него се грижат нашите ръководители на проекти.

1

Предварително проучване

Ние започваме нашите проекти с провеждането на проучване за подходящите за целта райони, както и участваме в тръжни процедури за по-големи проекти.

2

Проектиране

След като идентифицираме подходящ район, ние започваме разработването на проекта, което означава, наред с другото, включването на местната общност.

3

Финансиране

Като част от етапа на проектиране, ние също така търсим и финансиране чрез, наред с другото, сключването на договори за продажба на електроенергия с по-големи компании или чрез продажбата на проекта на инвеститор.

4

Строителство

След осигуряване на финансирането на проекта и след като всички разрешителни са налице, ние започваме закупуването на материали и строителството на проекта.

5

Свързване към мрежата

Когато вятърният парк бъде завършен, той се свързва към електрическата мрежа, за да започне подаването на зелена енергия към потребителите.

6

Зелена електроенергия

Ние предлагаме зелена електроенергия на милиони домакинства, като тя се произвежда в нашите вятърни паркове в Европа.

7

Управление на активи и експлоатация

Ние предлагаме услуги за управление, експлоатация и поддръжка на вятърни паркове. По този начин ние можем да гарантираме, че вятърните турбини генерират оптималното количество електроенергия.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Вятърните турбини, които изграждаме, са с височина от около 150 – 250 метра

Ние проучваме въздействието на турбините върху най-близките съседни домове до тях и върху най-близката градска общност, като данните показват че трябва да има максимум 10 часа сянка от вятърните турбини за година.

Жилищни домове, разположени в открити зони

Важи за външните жилищни площи до 15 метра от домовете

42 dB (A) при вятър от 6 m/s
44 dB (A) при вятър от 8 m/s

 

Нискочестотен шум

Важи за нивото на шум във вътрешните жилищни площи

20 dB (A) нискочестотен шум при скорост на вятъра между 6 и 8 m/s

 

По-строги изисквания за шума

Територии зонирани/използвани за жилищни цели – или селищно застрояване с минимум 5 къщи

37 dB (A) при вятър от 6 m/s
39 dB (A) при вятър от 8 m/s

Свържете се с нашите мениджъри на проекти във България

Веселин Георгиев

Старши мениджър – ръководител бизнес звено България

Велислава Бамбалова

Ръководител проекти

Владимир Божинов

Координатор проекти